top of page
  • Yazarın fotoğrafıAdmin

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ(TEBLİĞ NO: 2020/25)


30 Eylül 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31260

 

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/25)


Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.


Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-1 Hızlı Servis Restoran (Fast Food) Elemanı (Staff) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Hızlı Servis Restoran (Fast Food) Sorumlusu (Supervisor) (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Hızlı Servis Restoran (Fast Food) Yöneticisi (Manager) (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

11 görüntüleme0 yorum
Yazı: Blog2_Post
bottom of page